WORD VANDAAG LID!

DAMD visie:

 • versterking van de onderhandelingspositie van onze zzp-leden (creatieve sector) is noodzakelijk
 • individuen/zzp’ers  delven het onderspit. Verenigingen moeten namens hen kunnen onderhandelen (modelcontracten bijv.)

Probleem

Vanaf 2001 en vooral na een visiedocument van de Nma in 2007 is de toch al zwakke onderhandelingspositie van zzp’ers in onze sector verder uitgehold. Zij werden tot ‘ondernemingen’ gebombardeerd en adviezen of collectieve afspraken over tarieven werden in strijd met het kartelverbod (mededingingsrecht) gevonden.

Lobby

De NL wet is gebaseerd op een EU Verdrag. We kunnen en moeten dus op beide fronten ons best doen om tot verbeteringen te kunnen komen.

 • 9 en 11 november 2016 Rondetafeloverleg over motie

  In de uitvoering van de motie Monasch en Van Dijk (zie: juni 2016) zijn er twee rondetafelgesprekken gepland op het Ministerie van OCW waarin o.a. alle belanghebbende beroepsverenigingen en andere ZZP-verenigingen hun wensen en gevoeligheden naar voren konden brengen. Als drijvende kracht achter deze lobby waren wij hier vanzelfsprekend aanwezig. Een vereniging als ZZP Nederland is een fel tegenstander van bijv. collectief onderhandelen namens zelfstandigen, maar duidelijk werd dat zij geen problemen hebben met een sector specifieke oplossing waar wij in het belang van ons/jullie nu juist voor aan het vechten zijn.

 • 19-25 sept World Congres FIA

  img_2777 Tijdens het vierjaarlijks wereldcongres van de internationale acteursfederatie FIA hebben wij als Kunstenbond met onze Ierse en Deense collega's een motie ingediend waarin wij ervoor pleiten nog vier jaar lang op Europees niveau de lobby voort te zetten om de barrière van het mededingingsrecht te slechten en zodoende succesvoller te kunnen zijn in de belangenbehartiging voor onze zelfstandige leden (hetgeen anders kartelvorming zou zijn). De motie is aangenomen, nadat deze door onze Australische collega's was geamendeerd: de FIA houdt dit onderwerp wereldwijd op de agenda voor de komende vier jaar!

 • 8 en 9 september 2016 EU-lobby

  img_1768 Tijdens de eindconferentie van het samenwerkingsproject van EU-acteurs, -musici, -journalisten, -kunstenaars en beroepsbeoefenaren in de EU-mediasector is in het Europees Parlement uitvoerig aandacht gevraagd en aandacht besteed aan het voor iedereen belemmerende knelpunt bij de belangenbehartiging: het mededingingsrecht. We houden het ook in Europa op de agenda en streven naar een sectorale uitzondering!

 • VOLGENDE STAP: collectief onderhandelen op de EU-Agenda

  basic_rights_self_employed In september 2016 zal de eindconferentie van het gezamenlijke EU-project Reaching Out To Atypical Workers plaatsvinden in het EU-parlement en worden gehost door vicevoorzitter Agnes Jongerius van de Commissies Werkgelegenheid en Sociale Zaken van het EU Parlement. De problematiek van het collectief onderhandelen namens zzp’ers leeft breed in de creatieve sector in Europa. En vormt een belangrijk onderdeel van dit project. FNV KIEM (DAMD) doet zijn uiterste best om dit dossier ook op EU-niveau op de agenda te krijgen.

 • SUCCES!! Motie aangenomen door Tweede Kamer

  Op 28 juni 2016 wordt na jaren van hard werken, lobbyen en dossier opbouwen in de Tweede Kamer een motie aangenomen die het Ministerie van OCW opdraagt om met de stakeholders in de sector en met de ACM (NL mededingingsautoriteit) met een voorstel te komen zodat, net als in andere EU landen aan de orde is, in de creatieve sector in Nederland zzp’ers de krachten meer kunnen bundelen tijdens onderhandelen. Een absolute doorbraak!

 • Overleg met Tweede Kamer

  FNV KIEM (DAMD) stuurt enkele motieteksten naar Tweede Kamerleden.

 • Expertmeeting Mededingingsrecht en Creatieve Sector

  FNV KIEM (DAMD) organiseert enkele dagen voor het debat in de Tweede Kamer over de creatieve sector en o.a. de Arbeidsmarktverkenning in Nieuwspoort, Den Haag een expertmeeting waarbij Tweede Kamerleden zijn uitgenodigd. Er wordt aandacht besteed aan de zwakke onderhandelingspositie (dr. L. Guibault), de mogelijkheden binnen het mededingingsrecht (prof. dr.  S. de Vries) en voorbeelden gegeven uit andere EU-landen waarin meer mogelijkheden aan zzp’ers worden gebonden. Lees het verslag.

 • Arbeidsmarktverkenning Cultuursector gereed

  In januari levert de Raad voor Cultuur samen met de SER de Arbeidsmarktverkenning af waaraan enkele maanden is gewerkt en waaraan FNV KIEM (DAMD) heeft bijgedragen. De positie van zzp’ers en het mededingingsrecht vormen een belangrijk punt.

 • Rondetafelgesprekken in Cultuursector (in kader Arbeidsmarktverkenning)

  FNV KIEM (DAMD) heeft in de persoon van Caspar de Kiefte (derde van links) een commissielid aan tafel bij de arbeidsmarktverkenning van de SER en Raad voor Cultuur. In dat kader zijn er in totaal vijf sessies rondetafelgesprekken gehouden waarin makers en anderen hun praktijkervaringen konden delen.

 • Invloed bij SER en RvC

  FNV KIEM (DAMD) heeft een commissielid (Caspar de Kiefte) aan tafel bij SER/Raad voor Cultuur analyse van de arbeidsmarkt in de cultuursector die eind 2015 naar de Tweede Kamer moet.

 • Presentatie Raad voor Cultuur

  Caspar de Kiefte van DAMD / FNV KIEM en prof dr P.B. Hugenholtz geven beiden een presentatie bij de Raad voor Cultuur over de slechte onderhandelingspositie van zelfstandigen in de creatieve sector.

  • Tijdens beide presentaties wordt uitgebreid aandacht besteed aan de noodzaak en mogelijkheden van collectief onderhandelen namens zelfstandigen en de obstructie door het mededingingsrecht. Waardoor het vakbonden/beroepsverenigingen steeds meer onmogelijk wordt gemaakt om de balans te herstellen door de positie van de beroepsbeoefenaren in onze sector te ondersteunen en verbeteren.
 • Onderzoek positie media makers

  Raad voor Cultuur publiceert haar advies over mediabeleid (NPO) én een onderzoek van prof. dr. P.B. Hugenholtz naar de rechtspositie van de audiovisuele maker binnen de Publieke Omroep.

  • Hij pleit ondermeer voor een regeling in de Mediawet waardoor omroepen over tarieven moeten onderhandelen met representatieve verenigingen van makers (=collectief onderhandelen).
 • EU lobby

  DAMD / FNV KIEM spreekt in Dublin in een EU-panel over onze rechtszaak, de ontwikkelingen en EU-lobbystrategie tijdens een workshop die georganiseerd is door de internationale federaties in de creatieve sector: FIA (acteurs), FIM (musici), UniMEI (media) en EFJ (journalisten).

 • Wetenschappelijk EU onderzoek naar positie makers

  De Europese Commissie publiceert het in haar opdracht gedane onderzoek naar de positie van makers en uitvoerend kunstenaars. Men constateert dat makers een relatief zwakke onderhandelingspositie hebben en dat verenigingen van makers een belangrijke rol zouden kunnen hebben bij het versterken van hun positie. Ze bevelen aan een gunstige omgeving te creëren om die verenigingen te ondersteunen. Ze hopen op een verbetering van de positie van verenigingen door de rechtszaak van FNV KIEM.

  • Onderzoekers bevelen aan om onderzoek te doen naar de grens van het publiek belang tussen de toepassing van het mededingingsrecht en de bescherming van sociaal/economisch ‘zwakke’ beroepsbeoefenaren in de sector. Ze verwijzen naar de Franse en Duitse wet die veel meer mogelijkheden biedt.
 • Aanpassing Auteurswet

  De Wet Auteurscontractenrecht wordt goedgekeurd door de Eerste Kamer. Deze wet kent een milde en ingewikkelde vorm van collectief onderhandelen over de auteursrechtelijke billijke en proportionele vergoeding.

  • Een klein maar voorzichtig stapje in de goede richting. 
 • Hoorzitting Tweede Kamer

  DAMD / FNV KIEM informeert per brief en tijdens een Rondetafelbijeenkomst (foto) de Vaste Kamercommissie Cultuur van de Tweede Kamer over de arbeidsmarkt in de creatieve en kunstensector. We pleiten onder andere voor versoepeling van het mededingingsrecht om collectief onderhandelen voor onze leden mogelijk te maken. 

 • Invloed bij de SER

  DAMD / FNV KIEM werkt mee aan de interne SER- publicatie ‘Notitie Verkenningsgroep zzp’ers in de cultuursector’ waarin onder andere wordt ingegaan op het grote percentage zzp’ers in de sector, maar waarin ook wordt geconcludeerd dat de zwakke onderhandelingspositie van zzp’ers in de creatieve sector (behalve bij de toppers) een belangrijk risico vormt. Onder vanwege het relatief lage inkomen van zzp’ers in de sector.

 • Lobby in EU

  Overleg met de Vicevoorzitter van de commissie Sociale Zaken van het Europees Parlement over de versterking van de positie van makers in de creatieve sector. Speciale aandacht voor collectief onderhandelen in de creatieve sector. Ze lijkt geïnteresseerd om de ontwikkelingen in NL (arbeidsmarktanalyse SER/Raad voor Cultuur eind 2015) aan te grijpen om over dit onderwerp een EU-hoorzitting te organiseren.

 • DAMD/FNV KIEM wint bij EU Hof

  Het Europese Hof oordeelt dat collectieve prijsafspraken voor zelfstandigen mag mits  het gaat om schijnzelfstandigen: wanneer de persoon vergeleken met werknemers hetzelfde werk verricht en niet over meer zelfstandigheid en flexibiliteit beschikt (o.a. tijdschema, plaats en wijze van uitvoering).

  • Succesvol (niet helemaal gekregen wat we wilden maar een duidelijk goed begin na 7 jaar procederen)
 • Sectorbreed EU-project voor atypical workers

  De Europese Federaties UniMEI (media en kunsten), FIA (acteurs), FIM (musici), FNV KIEM is van alle drie lid, dienen samen met de EFJ (journalisten) een subsidieverzoek in voor een project gericht op het versterken van de positie van “atypical workers” in de creatieve sector.

 • Notitie arbeidsmarkt DAMD/KIEM naar stakeholders

  DAMD / FNV KIEM schrijft een notitie over de problemen op de arbeidsmarkt, het hoge percentage zzp’ers, de structureel zwakke onderhandelingspositie  en het structureel lage inkomen in de sector. We verwijzen naar regelingen in USA, Canada en Frankrijk waar uitzonderingen op het mededingingsrecht zijn gemaakt. En geven voorbeelden uit Engeland en Denemarken waar het maken van collectieve prijsafspraken voor zelfstandigen wel wordt toegestaan. De notitie is verstuurd naar en er zijn gesprekken geweest met het Ministerie OCW, Min SZW, Raad voor Cultuur, het juridisch onderzoeksinstituut IViR  en later de SER.

  Adviseur EU Hof geeft DAMD/FNV KIEM gelijk

  De Advocaat-Generaal van het EU-Hof volgt FNV KIEM in verregaande mate in zijn conclusie van de zaak die nu voorligt bij het EU Hof. Als het aan hem ligt mogen vakbonden afspraken over minimumtarieven voor zzp’ers maken omdat daarmee de positie van werknemers wordt gewaarborgd (ter voorkoming van social dumping). In december 2014 volgt de uitspraak van het EU Hof. Conclusies van de A-G worden in de meeste gevallen overgenomen.

 • RvC uit zorgen over onze arbeidsmarkt

  De Raad voor Cultuur spreekt haar zorg uit over het toenemende  aantal zzp’ers in de sector die een stijgende werkloosheid en onderbetaling maskeert.

 • ILO en creatieve/media sector

  DAMD / FNV KIEM informeert het ILO (internationale Arbeidsorganisatie van de VN) tijdens een wereldwijde bijeenkomst in Geneve over de rechtszaak tegen de Staat. In de uiteindelijke ‘point of consensus’ wordt opgenomen dat ‘overheden moeten zorgen dat mededingingswetgeving geen beletsel mag vormen voor de sociale dialoog in de media- en cultuur sector. Dat die sociale dialoog ook collectief onderhandelen inhoudt ’.

 • DAMD/FNV KIEM wint: vragen aan EU Hof

  Arrest Hof Den Haag in het hoger beroep: het Hof honoreert het verzoek van FNV KIEM om vragen te stellen aan het Europese Hof van Justitie omtrent de uitleg van het EU Verdrag.

 • DAMD/FNV KIEM gaat in hoger beroep

  FNV KIEM is het oneens met de uitspraak van de rechtbank en gaat in hoger beroep.

 • FNV KIEM verliest

  Vonnis van de Rechtbank in de FNV KIEM zaak tegen De Staat. De vorderingen van FNV KIEM worden afgewezen. De Rechtbank vindt het visiedocument niet in strijd met het recht.

 • EU federaties publiceren statement

  De verenigde internationale Federaties waar ook FNV KIEM lid van is presenteren een gezamenlijk statement waarom collectief kunnen onderhandelen in onze sector zo belangrijk is.

 • EU federaties publiceren Manifesto

  Twee internationale federaties waar FNV KIEM bij is aangesloten (FIA en FIM) publiceren het Manifesto on the Status of the Artist, waarin -naast diverse andere punten- aandacht wordt gevraagd (punt 5) voor de kwetsbare en onzekere positie van makers en waarbij het belang van verenigen en collectief onderhandelen opnieuw onder de aandacht wordt gebracht.

 • Rechtszaak tegen visiedocument

  FNV KIEM start een rechtszaak tegen De Staat der Nederlanden en NMa om wij het visiedocument in strijd met het EU Verdrag vinden en daarmee onrechtmatig. We willen dat er vragen worden gesteld aan het Europese Hof.

Share This